Във връзка с предоставяните услуги и продукти, Еклипс 3 ЕООД обработва лични данни на физически лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Администратор на личните данни:
Еклипс 3 ЕООД
гр. София, ул. Проф. Хр. Данов 15
Телефон: +359 878 59 23 60
Ел. поща: emociabg@gmail.com

Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите.
Моля да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност на Еклипс 3 ЕООД и в случай, че имате въпроси да осъществите контакт с нас.
Ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и обработването на лични данни съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност.
Ако не сте съгласни с някой от описаните условия, молим да не използвате настоящия уебсайт и услугите предлагани в него.

Какво представлява понятието „субект на данни“?
Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Какви категории лични данни обработваме и на какви категории физически лица?

 • „обикновени“ лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефон, IP адрес, снимки и т.н.;
 • единен граждански номер;
 • информация за устройството, местоположение
 • информация за сайтовете, от които достъпвате до нашият уебсайт, дата и час на всяко посещение, извършени от вас търсения, реклами или рекламни банери, които сте кликнали, вашето взаимодействие с такива реклами на посещението Ви и реда, в който посещавате съдържанието на нашият уебсайт;
 • всяка останала допълнителна информация, която клиента ни предоставя с цел изработването на продуктите и услугите, които предлагаме.

С каква цел използваме личните ви данни?

 • осъществяване на търговска дейност
 • осъществяване на котанкт с цел отговаряне на запитвания за продукти, услуги
 • осъщестяване на контакт с цел изпъплнение на услуга/поръчка
 • сключване и изпълнение на договор от разстояние – онлайн продажба
 • издаване на документи за предоставените услуги/продукти
 • защита на легитимните права и интереси на дружеството
 • изпълнения на разпореждания и проверки на държавни и/или съдебни органи
 • счетоводна дейност
 • решаване на възникнали спорове
 • оценка на полезността на този уебсайт
 • маркетинг, реклама
 • законово определени цели

На кого се предоставят или разкриват личните данни извън дружеството?

 • на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.);
 • на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане)
 • счетоводители/счетоводна къща
 • IT компания/специалисти поддържащи информационната система и настоящия уебсайт
 • на бизнес партньори
 • за целите на директен маркетинг, съвместни продукти и услуги.
 • подизпълнители, които подпомагат или изпълняват предлаганите от нас услуги/продукти
 • пощенски и/или куриерски фирми с цел осъществяване на доставка и други възникнали проблеми и въпроси относно транспортирането на пратките
 • при законови разпореждания за проверки на фирмата от съдебни органи, данъчни и/или други институции
 • техническа поддръжка
 • доставчици на услуги, с които сме сключили споразумение за поверителност

Как и къде съхраняваме личните данни? Личните ви данни се съхраняват в рамките на ЕС, но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕС. Прехвърлянето на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
Данните ще бъдат съхранявани на хартиен и/или електронен носител, като се стремим да прилагаме всички мерки, за да предотвратим неправомерен достъп до тях, изгубване или унищожаване.

Срок на съхраняване на данните:
Еклипс 3 ЕООД ще запази вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
Общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите (5 години от приключването на съответния договор за изъплнение на услуга/поръчка).
Личните данни, които са част от счетоводни документи, се съхраняват в сроковете обявени в чл. 12 от Закона за счетоводството.
Личните данни, получени по силата на съгласие от потребител на услуга, като например данни за контакт за целите на директния маркетинг, се съхраняват до оттеглянето на съгласието.

Права на субектите на данните:
Като субект на личните данни вие имате право във всеки момент на съхранението и обработката им да поискате:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

Лични данни на деца:
Настоящият сайт може да бъде разглеждан от лица под 18 години, но регистрация в и продажби от сайта са предназначени за лица навършили 18 години. Не събираме съзнателно лична данни за лица под 16 години и такива ще бъдат изтривани незабавно, ако уставим, че са ни предоставени.

Препратки към други сайтове:
Възможно е съществуването на препратки към други уебсайтове. Съветваме ви при посещението им да се запознаете с тяхната политика за поверителност и администриране на лични данни, за чието съхранение не носим отговорност.
Нашите страници в социалните мрежи дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко предоставено съдържание е публично видимо. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако публикувате личните си данни в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.

Промени в политиката за поверителност:
Еклипс 3 ЕООД си запазва правото да прави промени в настоящата политика. Актуалната политика ще бъде винаги своевременно обновявана в нашия сайт.

Право на жалба:
Ако смятате, че правото ви за защита на лични данни е нарушено, можете да податете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg